Prawo do odstąpienia od umowy

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I JEJ WYPOWIEDZENIE:

1. Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Nabywca będący konsumentem może odstąpić na piśmie od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi - w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru należy przesłać przed upływem terminu na adres e-mail: sklep@dream.com.pl, zaś towar wraz z oświadczeniem w formie pisemnej z dopiskiem ZWROT na adres:

Firma Odzieżowa Dream
Ewa Korczycka
ul. Bursaki 17, 20-150 Lublin

2. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Ponowny koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Nabywca.

3. W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu całej wpłaconej kwoty.

4. Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, jeżeli korzystał z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania. W przypadku zmniejszenia wartości rzeczy poprzez jej niewłaściwe użytkowanie, firma Dream ma prawo obciążyć Nabywcę dodatkowymi kosztami związanymi ze zmniejszeniem wartości rzeczy.

5. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe:
• gdy świadczenie usługi rozpoczęto - za zgodą Nabywcy - przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 1,
• po usunięciu przez Nabywcę oryginalnego opakowania towaru zawierającego nagrania audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych,
• w przypadku zakupu usług, których cena lub wynagrodzenie jest wyłącznie uzależniona od ruchu cen na rynku finansowym,
• w przypadku zakupu towarów lub usług o właściwościach określonych przez Nabywcę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
6. Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.

7. Zwrot dokonanych przez Nabywcę płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.

 

Formularz zwrotu do pobrania tutaj

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy

2. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
• imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
• datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
• przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
• wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
• paragon lub fakturę potwierdzającą zakup

3. Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji jeśli wskazane przez Nabywcę dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Nabywcą.

4. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji.

5. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

 

Formularz reklamacyjny do pobrania tutaj